Chráněné bydlení

CO JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Je obecně definováno jako pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Je alternativou k pobytu v ústavním zařízení. Chráněné bydlení může být situované v rodinném domě nebo v bytě v běžné zástavbě, který patří poskytovateli služby. Zde bydlí jeden nebo více klientů. Ti se podílejí na vedení chodu domácnosti podle svých možností.

KOMU JE NAŠE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ URČENÉ:

Osobám ve věku 19 – 80 let s těžkým tělesným postižením případně s přidruženým zrakovým postižením. Jedná se o osoby, které mají potřebu vysoké míry podpory (3. a 4. stupeň závislosti). Chráněné bydlení není určené pro osoby s mentálním postižením, poruchou autistického spektra nebo duševním onemocněním. Chráněné bydlení je vhodné pro ty, kteří chtějí žít aktivně a sami si řídit chod své domácnosti.

Kritéria pro přijetí do služby:

  • Zájemce spadá do cílové skupiny.
  • Sociální potřebnost – absence neformální/rodinné péče (např. úmrtí pečujícího), odchod z DOZP a absence vlastního bydlení, potřeba osamostatnit se od výlučné péče rodiny.
  • Zájemce má stabilizovaný zdravotní stav a nepotřebuje dlouhodobě každodenní zdravotní/ošetřovatelskou péči.
  • Zájemce chce žít proaktivně, chce si řídit chod své domácnosti.

KAPACITA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ: 4 lůžka (2 sousedící bezbariérové byty v Brně Bohunicích: 2 + 2 osoby)

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY: bez omezení

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU:

Zájemci nás mohou kontaktovat emailem, telefonicky nebo osobně. Zájemce o službu průběžně evidujeme. V momentě uvolnění kapacity je kontaktujeme. Následně je vážný zájemce vyzván k vyplnění žádosti o poskytnutí služby chráněné bydlení a sepsání motivačního dopisu. Proběhne osobní setkání s koordinátorkou chráněného bydlení, kde bude zájemce seznámen s praktickým chodem služby. Dále zájemce osobně navštíví byt chráněného bydlení „2 dny na zkoušku“. Zájemce se poté definitivně rozhodne, zda mu konkrétní místo v chráněném bydlení vyhovuje. V případě více zájemců rozhoduje výběrová komise, která vybere zájemce na základě nejvyšší míry potřebnosti a zároveň vhodnosti na konkrétní volné místo. S vybraným zájemcem je podepsána smlouva o poskytnutí služby chráněného bydlení.

ŽÁDOST DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

PODÁNÍ NÁMĚTU ČI PŘIPOMÍNKY KE SLUŽBĚ