Chráněné bydlení

CO JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Je to pobytová sociální služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a nejsou schopny zabezpečit péči o sebe a svou domácnost vlastními silami nebo s dopomocí svých blízkých či terénní sociální služby.

Podstatou chráněného bydlení je, že uživatel žije v prostředí běžné domácnosti, o kterou se s dopomocí pracovníků chráněného bydlení stará a sám si organizuje každodenní život podle svých potřeb a přání. Pomoc pracovníků je nastavena individuálně s ohledem na zachování maximální samostatnosti uživatele.

JAK VYPADÁ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Chráněné bydlení je situováno v běžné zástavbě v Brně v dostupnosti MHD a občanské vybavenosti. Uživatelé žijí v samostatných bytech nebo sdílejí jeden větší byt, kde mají každý svůj vlastní pokoj (Brno-střed – 9 bytů, Brno-Královo Pole – 3 byty). Kapacita služby je 13 uživatelů.

KOMU POSKYTUJEME CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Osobám ve věku 19 – 80 let s těžkým tělesným postižením případně s přidruženým zrakovým postižením. Jedná se o osoby, které mají potřebu vysoké míry podpory (3. a 4. stupeň závislosti). Naše bydlení není primárně určené pro osoby s mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra).

 

Chráněné bydlení je vhodné pro ty, kteří chtějí žít aktivně a sami si řídit svůj život. Uvádíme nejobvyklejší situace, kdy zájemci žádají o chráněné bydlení:

 • Žijete s rodiči a chcete se osamostatnit. Nemáte zkušenosti s péčí o domácnost a netroufáte si jít hned sami do bytu s využitím terénní služby.
 • Potřebujete hodně dopomoci se sebeobsluhou a to včetně péče v noci – zajištění terénní službou je organizačně náročné/nereálné nebo nákladné.
 • Vaši blízcí (zpravidla stárnoucí rodiče) již nezvládají zabezpečit péči o Vás v potřebném rozsahu nebo dojde ke snížení Vaší soběstačnosti z důvodu zhoršení onemocnění a nadále chcete žít aktivně v běžné domácnosti a terénní služby nestačí.
 • Žijete ve velkokapacitním pobytovém zařízení a nevyhovuje Vám režim v zařízení, máte nedostatek soukromí nebo prostoru pro seberealizaci a chybí Vám kontakt se „světem“.

 

Kritéria pro přijetí do služby:

 •  Zájemce spadá do cílové skupiny.
 • Nepříznivá sociální situace zájemce: nedostatečná/nevhodná stávající péče, hrozící výpadek potřebné péče, absence vhodného bydlení, potřeba osamostatnění.
 • Stabilizovaný dlouhodobý zdravotní stav zájemce: v chráněném bydlení nemůže být poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče (uživatelé si ji zajišťují externě – praktický lékař, domácí zdravotní péče), důvodem je oboustranná bezpečnost při poskytování péče nezdravotnickým personálem v chráněném bydlení.
 • Motivace zájemce: chce žít aktivně, samostatně, nést odpovědnost za sebe sama.

PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU:

Můžete nás kontaktovat emailem nebo telefonicky. Rádi si s Vámi sjednáme nezávaznou osobní informativní schůzku, kde Vám blíže vysvětlíme, jak chráněné bydlení funguje. Pokud jste již rozhodnutí, pošlete nám vyplněnou žádost (ke stažení níže) emailem nebo poštou (nejlépe k rukám koordinátorky služby). Budete zařazeni do evidence zájemců a informováni o tom, zda máme volno a jak to výhledově vypadá.

Zájemce o službu průběžně evidujeme. V momentě uvolnění kapacity je kontaktujeme. V případě Vašeho trvajícího zájmu si s Vámi sjednáme osobní schůzku, kde do hloubky probereme Vaši situaci, požadavky na péči a zodpovíme Vaše dotazy ohledně fungování naší služby. Následně se domluvíme na prohlídce bytu, kam byste se stěhovali. Vy se pak definitivně rozhodnete, zda Vám konkrétní místo v chráněném bydlení vyhovuje.

V případě více zájemců rozhoduje výběrová komise, která vybere zájemce na základě nejvyšší míry potřebnosti a zároveň vhodnosti na konkrétní volné místo. S vybraným zájemcem je podepsána smlouva o poskytnutí služby chráněného bydlení.

PRAKTICKÉ FUNGOVÁNÍ SLUŽBY:

Službu poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Uživatelé si sjednávají péči zpravidla v pravidelných časech. Pokud potřebují nějaké změny, domlouvají se s vedoucím pracovníkem týden předem. Péči poskytujeme nejen na bytech chráněného bydlení, ale doprovodíme naše uživatele tam, kam potřebují. Vybavení a vzhled interiéru bytu řešíme individuálně dle přání a finančních možností uživatele.

 

NAŠI PRACOVNÍCI VÁM POMOHOU:

 • při zvládání úkonů sebeobsluhy(oblékání, podání stravy),
 • přiosobní hygieně (koupání, pomoc na WC, výměna inkontinenčních pomůcek),
 • při zajištění chodu domácnosti(nákupy, vaření, drobný úklid),
 • doprovodí Vás do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady aj. (veřejnou dopravou, po domluvě možno řízení automobilu uživatele),
 • při trávení volného času(společná návštěva kulturních akcí, předčítání, asistence při zájmových aktivitách aj.),
 • při nácviku běžných dovedností(rozvoj motoriky, samostatné cestování MHD, rozvoj sociálních dovedností aj.),
 • při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyplněním žádostí a přihlášek, pomoc s vyhledáním a kontaktováním potřebných institucí a veřejných služeb aj.),
 • a další.

CO V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ NEZAJIŠŤUJEME:

 • nesmíme provádět zdravotnické úkony(např. cévkování, ošetřování otevřených dekubitů, rehabilitace) – možno řešit domácí zdravotní péčí,
 • nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby(např. kadeřník, opravář, zahradník, rozsáhlý úklid),
 • nezajišťujeme hlídání dětí uživatelů, pokud sami nejsou našimi uživateli.

 

ŽÁDOST DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

PODÁNÍ NÁMĚTU ČI PŘIPOMÍNKY KE SLUŽBĚ