Osobní asistence

CO JE OSOBNÍ ASISTENCE:

Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a nejsou schopny zabezpečit péči o sebe a svou domácnost vlastními silami nebo s dopomocí svých blízkých. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném prostředí člověka (doma, v zaměstnání, ve škole, při volnočasových aktivitách aj.).
 

Cílem služby osobní asistence je kompenzovat uživateli jeho zdravotní postižení tak, aby mohl žít maximálně samostatně ve své domácnosti a organizovat si každodenní život podle svých potřeb a přání.

 

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ASISTENCI:

Osobám od jednoho roku věku po seniory s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a poruch autistického spektra. Služba je určena lidem žijícím na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km.

 

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽEB:

Služby poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Službu je možné si sjednat na několik hodin v kuse nebo ji rozdělit do více kratších návštěv v průběhu dne (jedna návštěva se poskytuje v rozsahu minimálně 30 min., v nočních hodinách v rozsahu min. 60 min.). Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji využívat pouze nárazově v případě aktuální potřeby. Po předchozí domluvě zajišťujeme i několikadenní asistenci (včetně výjezdu s asistentem i mimo Brno).

 

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY:

Můžete nás kontaktovat emailem nebo telefonicky. V případě, že bude v našich kapacitních možnostech Vám poskytnout osobní asistenci v požadovaném rozsahu, sjedná si s Vámi koordinátor osobní asistence schůzku, kde vyplníte Evidenční list zájemce o službu a budete seznámeni s praktickým chodem služby. Zároveň se domluví první návštěva osobního asistenta u Vás doma nebo na jiném místě, kde budete asistenci potřebovat. První služba je „na zkoušku“ a je zdarma. Teprve po té se můžete definitivně rozhodnout, zda budete našich služeb využívat a podepíšete smlouvu o poskytování osobní asistence.

 

NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI VÁM POMOHOU:

 • při zvládání úkonů sebeobsluhy (oblékání, podání stravy),
 • při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, výměna inkontinenčních pomůcek),
 • při zajištění chodu domácnosti (nákupy, vaření, drobný úklid),
 • doprovodí Vás do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady aj. (veřejnou dopravou, po domluvě možno řízení automobilu uživatele),
 • při trávení volného času (společná návštěva kulturních akcí, předčítání, asistence na zájmových kroužcích a sportovištích aj.),
 • při nácviku běžných dovedností (rozvoj motoriky, samostatné cestování MHD, rozvoj sociálních dovedností, samostatné oblékání a stravování u dětí aj.),
 • při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyplněním žádostí a přihlášek, pomoc s vyhledáním a kontaktováním potřebných institucí a veřejných služeb aj.),
 • a další.
 

CO V OSOBNÍ ASISTENCI NEZAJIŠŤUJEME:

 • nesmíme provádět zdravotnické úkony (např. cévkování, ošetřování otevřených dekubitů, rehabilitace) – možno řešit domácí zdravotní péčí,
 • nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby (např. kadeřník, opravář, zahradník, rozsáhlý úklid),
 • nezajišťujeme hlídání dětí uživatelů osobní asistence, pokud sami nejsou našimi uživateli.
 

PODÁNÍ NÁMĚTU ČI PŘIPOMÍNKY KE SLUŽBĚ