GDPR

GDPR

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových stránek neziskové organizace Domov pro mne, z.s. shromažďujeme převážně údaje o spolupracujících organizacích, dobrovolnících či podporovatelích.

V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SMÍME BEZ VAŠEHO SOUHLASU ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

  •         které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví),
  •         jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme,
  •         na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru atp.).

 V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

 SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Domov pro mne, z.s. se sídlem Kounicova 42/299, 602 00 Brno, vedený u Krajského soudu v Brně – spisová značka L5996.