CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

CO JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ: 

Je to pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Je alternativou k pobytu v ústavním zařízení.

Chráněné bydlení je také definováno jako bydlení v bytě, který je v běžné zástavbě a patří poskytovateli služby. Zde bydlí jeden a více klientů. Ti se podílejí na vedení domácnosti podle svých možností. 

KOMU JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ URČENÉ:

Osobám ve věku 19 – 80 let s těžkým tělesným postižením případně s přidruženým smyslovým postižením. Klient nesmí mít poruchu osobnosti nebo psychiatrické onemocnění (nevztahuje se na depresi nebo úzkost). Bydlení je určené primárně osobám, které mají potřebu vysoké míry podpory a nezvládnou žít v přirozeném prostředí s dopomocí služby osobní asistence.

Kritéria pro přijetí do služby:

  • Zájemce spadá do cílové skupiny. 
  • Sociální potřebnost – absence neformální/rodinné péče (např. úmrtí pečujícího), odchod z DOZP a absence vlastního bydlení, potřeba osamostatnit se od výlučné péče rodiny. 

KAPACITA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ: 4 lůžka (2 sousedící bezbariérové byty v Brně Bohunicích: 2 + 2 osoby)

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY: bez omezení

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU:

Zájemci nás mohou kontaktovat emailem, telefonicky nebo osobně. Zájemce o službu průběžně evidujeme. V momentě uvolnění kapacity je kontaktujeme. Následně je vážný zájemce vyzván k vyplnění žádosti o poskytnutí služby chráněné bydlení a sepsání motivačního dopisu. Proběhne osobní setkání s koordinátorkou chráněného bydlení, kde bude zájemce seznámen s praktickým chodem služby. Dále zájemce osobně navštíví byt chráněného bydlení „2 dny na zkoušku„. Zájemce se poté definitivně rozhodne, zda mu konkrétní místo v chráněném bydlení vyhovuje. V případě více zájemců rozhoduje výběrová komise, která vybere zájemce na základě nejvyšší míry potřebnosti a zároveň vhodnosti na konkrétní volné místo. S vybraným zájemcem je podepsána smlouva o poskytnutí služby chráněného bydlení.

ŽÁDOST DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ